Header 5


Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

De afdeling Science, Communication & Society (SCS) van de Universiteit Leiden richt zich op de wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij. De expertise die de afdeling SCS de afgelopen jaren heeft opgebouwd (o.a. de motivatie van deelnemers, factoren die deelnemers betrokken houden bij het project, en leereffecten van citizen science) zal worden ingebracht en gedeeld. Daarnaast doet de Universiteit Leiden onafhankelijk onderzoek naar de motivatie en ervaringen van de afvalonderzoekers door de jaren heen.

Gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bepalen van de tracés (en eigendomssituaties), de werving van (groepen) vrijwilligers en begeleiding bij de opruimacties (instructie aangewezen tracé, veiligheid en afvoer van het verzamelde zwerfvuil).

Daarnaast bieden een aantal gemeenten een onkostenvergoeding aan groepen/verenigingen die zwerfafval opruimen. De omvang van de onkostenvergoeding is afhankelijk van de grootte van het te onderhouden tracé (gemiddeld € 350,- per tracé). De financiële vergoeding is een goede motivatie gebleken voor de verenigingen om deel te nemen en is voor de gemeenten positief omdat ze hiermee iets terug kunnen doen voor de eigen verenigingen in de gemeente.

Rijkswaterstaat

In het project Schone Rivieren maken we gebruik van de applicatie Geoweb van Rijkswaterstaat. Geoweb maakt het mogelijk om relevante informatie (o.a. de tracés) te kunnen tonen aan het publiek.

Voor Rijkswaterstaat zijn schone rivieren belangrijk, omdat:

  • Aanpak schone rivieren opgenomen is als een van de maatregelen in het maatregelenprogramma van de KRM (o.a. opzetten netwerken en agenderen van rivierafval).
  • Er een groeiende behoefte is aan informatie/feiten (monitoring van zwerfafval) bij Rijkswaterstaat en bij andere waterbeheerders. Onder andere vanuit een beheeroogpunt en ter onderbouwing van de effectiviteit van maatregelen.
Rijkswaterstaat zal binnen dit project de rol als neutrale kennismakelaar vervullen (kennis over zwerfafval gecombineerd met kennis over de watersystemen).

Provincies

In eerste instantie werken we samen met de provincies Brabant, Gelderland en Limburg. We zullen dit verder uitbreiden in de komende jaren.

Overig

Waterschappen
Ook binnen de waterschappen staat zwerfplastic in de belangstelling, zowel wat betreft het zwerfvuil in de uiterwaarden van de grote rivieren als het zwerfvuil in het watersysteem dat uiteindelijk wordt geloosd op de grote rivieren. In Unie van Waterschappen-verband is een convenant opgesteld over genoemde problematiek.

Onderzoeksinstituten
De onderzoeksresultaten die beschikbaar komen tijdens het project worden openbaar gemaakt zodat geïnteresseerden hiermee aan de slag kunnen. Kennisinstituten zoals bijvoorbeeld Deltares, Imares, Eunomia en universiteiten zoals bijvoorbeeld de VU, WUR waar al een stevige relatie mee bestaat zullen tijdens de looptijd van het project actief betrokken worden.

Terreinbeheerders
De gebieden langs de Maas en Waal (uiterwaarden) zijn soms in eigendom bij een andere terreinbeherende organisatie dan de gemeente. Ook met deze terreinbeheerders (bijvoorbeeld Staatbosbeheer en Natuurmonumenten) vindt afstemming plaats (tracé bepaling) en mogelijke betrokkenheid.

We zoeken de samenwerking op met waterschappen, terreinbeheerders, drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

Meer informatie over samenwerking met Schone Rivieren?
Neem contact op met Sylvia Spierts van IVN Natuureducatie via 0475-386 460 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.