fbpx

Rijkswaterstaat

Plastic afval van land en schepen is de oorzaak van de plastic soep. Zwerfafval van land stroomt via rivieren vaak naar zee en is daarmee een belangrijke oorzaak van de grote hoeveelheden zwerfvuil in de zeeën en oceanen. Het verminderen van zwerfvuil vanaf land is voor Rijkswaterstaat (RWS) daarom belangrijk. RWS stimuleert het opruimen van afval op oevers en het afvangen van afval bij sluizen en stuwen. Zwerfafval uit bermen komt vaak in het stroomgebied terecht door regen of wind en is deels afkomstig van riooloverstorten en van de industrie.

Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder een belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Wat doet Rijkswaterstaat hiervoor?

  • Het uitvoeren van de zwerfafvalophaalregeling over Nederland. Met deze aanvullende regeling betaalt RWS het verwerken van ingezameld zwerfafval van opruimacties.
  • Opstellen van maatregelenpakket voor vermindering van hotspots langs oevers
  • Opstellen van een monitoringsprotocol voor monitoring langs oevers.
  • Onderzoek naar omvang en samenstelling van microplastic in rivieren
  • Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).
  • Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.
  • Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren. Kijk ook op schonerivieren.org
  • Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices, nationaal én internationaal, en het bouwen en onderhouden van netwerken.

Rijkswaterstaat zal binnen dit project de rol als neutrale kennismakelaar vervullen. Meer informatie over de aanpak zwerfafval gecombineerd met kennis over de watersystemen is hier te vinden.